Daire Başkan V. – Murat GÜLCÜ

Murat GÜLCÜ
Adı Soyadı
: Murat GÜLCÜ
Ünvanı
: Daire Başkan V.
İletişim
: 0 (446) 226 66 66 – Dahili: 12004
E-Posta
: mgulcu@erzincan.edu.tr
Görev Tanımları
 • Başkan Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir,
 • Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izleyerek personeline bu konuda açıklamalarda bulunur,
 • Daire çalışanları ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlar. Personeli üzerinde genel yönetim, denetim, yetiştirme ve iş bölümü yapar. Çalışma düzeni kurarak, yetkilerini mevzuat çerçevesi içerisinde Rektör ile Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak kullanır.
 • Daire ile ilgili harcamalarda, harcama yetkilisidir.
 • Üniversitemizden mezun olan Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü öğrencilerinin diplomalar ile diploma eklerinin hazırlanıp, imzalanması ve üst yönetime imzalattırılması gibi görevleri yürütür.
 • Astlarının liyakat değerlendirmesini yaparak (tezkiyelerini düzenleyerek), gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunar. Problemlerine, görev kapsamı içerisinde çözüm bulmaya çalışır. İş disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlar.
 • Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlar,
 • Birim personel kadrolarının, personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlar,
 • Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlar.
 • KYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlar.
 • Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşır.
 • KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlar.
 • Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapar,
 • Başkan bütün görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Genel Sekretere Üst Yönetici/Yöneticilere (Rektöre)  karşı sorumludur.